تبلیغات
مهربان و شجاع - تــمـام الـكل هـا دارای ایـن خواص می بـاشنـد:
 
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : REZA deylami
آرشیو وبلاگ
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مهربان و شجاع
....

1- الكل در دمای اتاق یك مایع شفاف میباشد.

2- چـگالی الكل از آب بیشتر بوده و سریـعتـر ازآب تبخیر میگردد. این ویژگی الكل را تقـطیر پذیرمیكند.

3- الكل بسهولت در آب حل میشود.

4- الكل قابل اشتعال میباشد.

روشهای تولید الكل متفاوت میباشد:

1- از تخمیر حبوبات و میوه ها (مانند آبجو)

2- از تقطیرحبوبات و میوه ها (مانند ودكا، ویسكی، جین)

3- از تـغـییر شـیمیایی در سوختـهای فسـیلی هـمچـون گاز، زغال سنگ و نفت ( الكل صنعتی )

4- از تركیـب شیـمیـایی مـنوكســید كربن و هیدروژن (مانند متانول و الكل چوب).

الـكـل موجود در مشروبات الكلی از نوع اتیل الكل (اتانول) می بـاشد. مـیـزان اتـانـول در برخی مشروبات الكلی این چنین است:

آبجو: 4 الی 6 درصد

شراب: 7 الی 15 درصد

شامپاین: % 8 الی 14 درصد

مشروبات الكلی تقطیر شده همچون جین، ودكا، ویسكی:40 الی 95 درصد

نحوه جذب الكل در بدن پـس مـصرف الـكـل در حـدود 20 درصـد آن از طـریق معـده جذب شده و 80 درصد مابقی در روده كوچك جـذب بـــدن میگردد. سرعت جذب الكل و میزان قدرت مست كنندگی آن به عوامل زیر بستگی دارد:

1- پر و خالی بودن معده: چون بیشتر الكل مصرفی ازطـریــق روده كوچك جذب بدن میگردد، بنابراین اگر مـعـده شـما از غذا پر باشد، دریچه معده برای هضم غذا بـستـه شـده و عبـور الـكل بـه روده كــوچك كند می گردد و مـدت بیشتری الكل در معده باقی میماند.

2- وزن بدن: هـر چه فرد وزنش بیشتر باشد، دیرتر تحت تاثیر الكل قرار میگیرد زیرا الكل پس از ورود به جریان خون در آب كل بدن حل شده و در واقع توزیع میگردد. بـنـابـراین افراد سنگین وزن تر به خاطر آب بیشتر در بدنشان، دیرتر تـحت تاثیر الكل واقع میشوند.

3- چربی بدن: به علت آنكه الكل قادر به حل شدن در چربی نمیباشد، هـر چـه مـیزان چربی بدن بیشتر باشد، فرد بیشتر تحت تاثیر قرار می گیرد. عـكس مـوضـوع نـیز صـدق میكند افراد عضلانی دیرتر تحت تاثیر قرار میگیرند.

4- جنـســیت: زنـان زودتـر از مـردان تـحـت تـاثـیـر قــرارمی گیـرند حـتـی اگـر وزنشـان بـرابر باشد. علت آن این اسـت كـه میـزان چـربـی بــدن زنان بیشتر از بدن مردان میباشد. همچنین بافت عضلانی در زنان كمـتر از مردان اسـت. زنـان هـمچنین فاقد آنزیم تجزیه كننده الكل بوده(دی هیدروژناز) كه به عنـوان سـد محـافظ در معده عمل كرده و نقش تجزیه الكل را بعده دارد. همچنین زنانی كه از قرصهای ضد بارداری استفاده می كنند، بیـشتر تحت تاثیر الكل هستند بـه عـلت آنـكـه قرصـهای ضـد بارداری متابولیسم الكل را كاهش میدهند.

5- غلضت الكل: هر چه غلظت الكل بیشتر باشد، جـذب آن بیـشتـر و سـریـعتر است.

6- سرعت نوشیدن، محـیط مـصرف (خانه، میـهمانـی، محل كار)، خـستگی ( چون كبد آنزیم كمتری تولید میكند)، نوع مشروب (مشروبات گازدار جذب الكل را افزایش میدهند) نیز در سرعت جذب الكل و تاثیر آن، موثر میباشند.

7- اگر الكل همراه با دیگر قرصهای روانگران (اكستازی) مـصرف گـردند قدرت سركوبگری الكل افزایش یافته و میتواند بسیار خطرناك باشد.

8- افراد الكلی: افرادی كه بطور مستمر الكل مصرف می كنند، نسـبـت به آن مقاومت پیدا كرده و در واقع بدنشان به مصرف الكل سازگاری پیدا می كند. بـنابـراین بـرای ایـجاد حالت مستی به الكل بیشتری نیاز دارند زیرا:

كبدشان در پی سازش، آنزیم تجزیه كننده بیشتری ترشح میكند فعالیت نورونهای دستگاه عصبی و مغزشان افزایش می یابد راه های دفع الكل، اثرات زیانبار كوتاه مدت و بلند مدت...

راه های دفع الكل

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

الكل از 4 طریق دفع میگردد:

كـلیـه 5 درصـد الـكل را از طریق ادرار از بـدن خارج می كند ششـهـا 5 درصـد الـكـل را از طـریـق بـاز دم خـارج می كنند مقدار بسیاراندكی از طریق تعریق دفع میگردد قسمت اعظم الكل توسط آنـزیمـهای كـبد اكسید شـده و به اسـیـد استـیـك، دی اكسید كربن و آب تبدیل می گردد

بطور متوسط یك انسان معمولی قادر است 15 میلی لیـتـر الـكل را در طـی یـك ساعت دفع كند.

میزان غلظت الكل خون

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

با اندازه گیری میزان الكل موجود در خون فرد میتوان تعیین كـرد چه میزان فرد تحت تاثیر الكل می باشـد. در زیــر حالات ایجاد شده در فرد بر اساس میزان درصد الكل درون خون بیان گردیده است:

مرحله نشاط آور (%0.12-0.03): افزایش اعتماد بنفس و شجاعت فرد، فرد پر حرف تر و اجتماعی تر می شـود، دقـتـش كـاهش مـی یـابد، چـهره افـروخته، قضاوتش مختل می گردد، معمولا اولین جمله ای كه به ذهنش میـرسـد را بـیان میكند، در حركات ظریف مانند نوشتن دچار مشكل می شود.

مـرحله برانگیختگی (%0.25-0.09): خـواب آلـوده، در درك و بـخـاطـــر آوردن موضوعات گذشته دچار مشكل می گردد، واكـنش وی در بـرابـر مـحركات كاهش می یابد، حركات بدن ناهماهنگ می شـود، بـیـنایـی مخـتـل مـی شــود. حـس چشایی و شنوایی كاهش می یابد.

مرحله سرگشتگی (%0.30-0.18): فرد گیج و مـبهوت است، شـایـد نـدانـد كجاست و مشغول چه كاریست، سرگیجه دارد و تلوتلو می خـورد، بـیـش از حد احـساساتی، خشن و یـا مـهربان مـی گـردد، خـواب آلـوده اسـت و درد را دیـرتـر احسـاس میكند، حركات ناهماهنگ است، قادر به گرفتن شیئ كه به سـمتـش پرتاب میگردد نیست.

مرحله بهت (%0.4-0.25): قادر به حركت نیست، به محـركات واكنش نشان نمی دهد، قادر به نشستن و ایستادن نیست، استفراغ می كند، مـمكن است بیهوش گردد.

مرحله كما (%0.50-0.35): فرد بیهوش است، احساس شدید سرما،تنفس كم عمق و آهسته میگردد، ضربان قلب كاهش می یابد، امكان مرگ وجود دارد.

مرحله مرگ: میزان 0.50 درصد و یا بیشتر الكل در خون سبب مرگ می گردد.

اثرات كوتاه مدت الكل بر بدن

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

ارتـباطهای بین سلولهای عصبی تداخل كرده و فــعـالـیـت گـذرگاه های مـحـرك عـصبـی را ســركـوب و گـذرگاه هـای بازدارنده عصبی را افزایش می دهـد. در كـل یك سركوبگر دستگاه عصبی می باشد. اتساع مردمك چشم، افزایش ضـربان قـلب، بـی خـوابـی، تـهـوع و اسـتفراق، سرگیجه،احـساس بـی قـراری، خستـگی و اضطراب، جـریـان خـون ســطحی افزایش یافته كه موجب تعریق بدن میـشود امـا

جریان خون عضلانی را كاهش داده و موجب درد عضلانی میـگردد. اعتـماد بنفس و شجاعت فرد افزایش می یـابـد.

كنترل رفتاری كاهش یافـتـه و مـمـكن اسـت فرد دست به عملی زده و یا حرفی بزند كه بعدا پشیمان گردد. فرد اجتماعی تر می شود. تـعادل بدن كاهش می یابد، قوه تشخیص فرد كاهش می یابد، واكنش های كند به محركات. چـون سبب دفع آب بدن میگردد، ایجاد تشنگی و نیاز به دفع ادرار افزایش مییابد. مـیـدان دیـد فرد كاهش یافته و گویی دچار نزدیك بینی می گـردد و تنـها اشـیـاء و افراد نزدیك بخود را دیده و به آنها توجه میكند.

اثرات بلند مدت(افراد الكلی)

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

از دست دادن حافظه، تغییر شخصیت، اختلال در سیستم عصبی،مشكلات پوسـتـــی، اسهال، سوء تـغـذیـه، مشـكـلات مـالی و خـانـوادگـی، رفتـار خـشونت آمـیــز، اضـطـراب و افسردگی شدید، آسیب به مخاط بینی، آسیب دائمی به كبد و مغز، سرطان سیـنه، حنجره، لب و مری، سقط جنین، ناباروری، بی میلی جنسی، زخم معده، فشـار خــون بالا و سكته قلبی، كم خونی، تورم كبد، اختلال در سیستم ایمنی بدن،خود كشی.

نكته: در صورت مصمومیت فرد به الـكل، نه نـوشیـدن قـهـوه و یـا دوش آب سـرد و دیــگر اعمال كارساز نمی بـاشد. تـنها زمان نیاز است تا الكل بطور كامل از بدنشان دفع گردد. این زمان معمولا 10 ساعت بطول می انجامد. در صورت مصمومیت شدید حتما بیمار را به بیمارستان منتقل كنید.

در پایان به خاطر بسپارید كه الكل یك سم میباشد و نه یك نوشیدنی نشاط آور.

به نقل از سایت مردماننوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 23 دی 1391 :: نویسنده : REZA deylami
نظرات ()
یکشنبه 16 اردیبهشت 1397 07:17 ق.ظ
My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the
expenses. But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on numerous websites for about a year and
am anxious about switching to another platform. I have heard good things
about blogengine.net. Is there a way I can import all
my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:51 ب.ظ
I am really grateful to the owner of this web site who has
shared this fantastic article at at this time.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:29 ق.ظ
Thanks for any other informative website. Where else may just I get that kind of info written in such an ideal
method? I've a venture that I'm simply now running on, and I've been on the glance out for such information.
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:19 ق.ظ
Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis.
It's always exciting to read through content from other
writers and use a little something from other sites.
چهارشنبه 7 تیر 1396 09:24 ق.ظ
We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your web site provided us with valuable information to
work on. You have done an impressive job and our whole
community will be thankful to you.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر